ਜਾਣਕਾਰੀ

Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ


Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ) 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਂਟਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ੈਂਟਲ ਕੀਟਰਿਲ ਵਰਗਾ ਹੈ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਕੀਟਰਿਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ kytril ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜ਼ੈਂਟਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੈਂਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਕਨਵਲਸੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਰਾਜ਼ੇਪਾਮ, ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ, ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਜ਼ੇਪਾਮ ਵਰਗੇ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੈਂਟਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੈਂਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Zentel ਲੋਰਾਜ਼ੇਪਾਮ, ਅਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ, ਜਾਂ ਕਲੋਨਾਜ਼ੇਪਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ kytril ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੈਂਟਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੈਂਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਕੀ ਜ਼ੇਂਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਕੀ ਜ਼ੈਂਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ੈਂਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? Yumove ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜ਼ੈਂਟਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲਓ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੀ ਜ਼ੈਂਟਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਹਨ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜ਼ੈਂਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ੈਂਟਲ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? Yumove Dog ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

Zentel ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਵ ਉਪਯੋਗ ਹਨ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ '


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos