ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਸੇਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ


ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਸੇਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੇਬ ਹਨ? ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹਨ. ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

"ਕੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਹੈ?"

"ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰਿੱਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?"

"ਇਹ ਕਿਸਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ?"

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ "ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ"। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, "ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ" ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ. ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ. ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ.

ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ.

ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਬਦ "ਕੁੱਤਾ" ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ?

ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ.

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ.

ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ. ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ.

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ.

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ.

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ. ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos