ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ 5 ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ 5 ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ 5 ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਚੂਹੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਗਾਂ ਲਈ 4 ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ,

ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਲਈ ਵਿਹੜਾ.

2, 3, 5, ਅਤੇ 8 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ, ਲੀਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਹੈ

4 x 3 = 12।

ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਛਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੀਪ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਹਰ ਲੀਪ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਪ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਹਰ ਲੀਪ ਵਿੱਚ 8 ਲੀਪ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਹਰ ਲੀਪ ਵਿੱਚ 8 ਛਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਛਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਲੀਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਲ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਰ ਛਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਛਾਲ।

ਹਰੇਕ ਲੀਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਲੀਪ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 5 ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਪ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 4 ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਪ ਡੱਡੂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 3 ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਪ ਚੂਹੇ ਦੁਆਰਾ ਲੀਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ।

ਜਵਾਬ ਹੈ

120 ਲੀਪ = 5 x 12 = 60।

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 120 ਲੀਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਲੀਪ 2 3 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8

ਲੀਪ 5 5 5 8

ਲੀਪ 3 3 5 8


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Бераҳмӣ нисбати гурба Фаррухро ангуштнамои хосу ом кард (ਜੂਨ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos