ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ


ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ

ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ

ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਓਕਾਰਡਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਤਰੀਵ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਕਸਰ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਮਿਓਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਮਿਓਪੈਥੀ ਵਰਗਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹ ਜੋ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।

ਰੋਕਥਾਮ

ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੋ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ: ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ: ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਢੁਕਵੀਂ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ: ਸੂਜ਼ਨ ਐਮ. ਮਨਕੋਡੀ ਦੁਆਰਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕੁੱਤੇ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਆਰ.ਟੀ.ਟੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:RTTEM

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:RTTEM-ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼

ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਡਰੋਮਜ਼


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਅਜਦ ਕਤ ਕਸ ਤਰਹ ਪਜਰ ਦ ਵਚ ਕਤਆ ਨ ਕਰ ਦਤ ਆਜਦ (ਜਨਵਰੀ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos