ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਇਹ ਜਟਿਲ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ.

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.

ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੋ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Cách Dạy Mèo NGỒI . Dạy Mèo Giữ BÌNH TĨNH và Cư Xử LỊCH SỰ (ਮਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Corby

  ਤੁਸੀ ਗਲਤ ਹੋ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

 2. Gill

  Read, of course, far from my topic. But, nevertheless, it is possible to cooperate with you. How do you yourself feel about trust management?

 3. Pfesssley

  ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 4. Iapetus

  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, bluntly.

 5. Salomon

  the Phrase is far away

 6. Hyrieus

  ਮੈਂ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. We will examine this question.

 7. Matson

  ਭੱਠੀ ਵਿੱਚਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos