ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਸਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿੱਕਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੱਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ POOP-OUT ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲ ਘੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਜਿਸਨੂੰ POOP-OUT BOWLING ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲ ਘੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਖੰਡ, ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਰੀਆ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਨ, ਬਲਗ਼ਮ, ਜਾਂ ਦਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਡੌਗ ਪੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੂਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧੂੜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ (ਪੂਛ ਦੇ ਹੇਠਾਂ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 6. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੌਗ ਪੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਾਥਟਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਡੌਗ ਪੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲ ਦੀ ਸਫਾਈ. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੇਖੋ!

ਡੌਗ ਪੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: #Mastitis #Potassium ਗਵ ਮਝ ਦ 50 ਤ ਜਦ ਰਗ ਦ 10 ਰਪਏ ਵਚ ਇਲਜ, (ਮਈ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos