ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੇਬੈਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ

ਪੇਬੈਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਪੇਬੈਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" "ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।" "ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" "ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।" "ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਕੀ, ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” “ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ।” “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ।” “ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ." "ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।" "ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ." "ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਓ।" "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਗਨ।" "ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣੋਗੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।" "ਠੀਕ ਹੈ?" "ਚਲੋ, ਚੱਲੀਏ।" "ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ." "ਜਾਓ।" "ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ?" "ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ?" "ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ?" "ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ?" "ਹਾਂ।" , ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?" "ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਲਈ ਰੁਕ ਜਾ।" "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ." "ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ." "ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ।" "ਮੈਂ ਬੱਸ..." "ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ?" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ।" "ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" "ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?" "ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।" "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਓ।" ." "ਇੱਥੇ ਆਓ।" "ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ?" "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।" "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ?" "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ।" "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।" "ਬੱਸ..." "ਬੱਸ ਟਰਿੱਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।" "ਬੱਸ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ?" "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ।" "ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ।" "ਆਓ।" "ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?" "ਡਬਲਯੂ. ਟੋਪੀ?" "ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?" "ਜੋ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।" "ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?" "ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ..." "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।" "ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਤਾਂ ਇਹ..." "ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ..." "ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਹੈ?" "ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ..." "ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ?" "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ." "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" "ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ." "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ." "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?" "ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ." "ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ." "ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ।" "ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।" "ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ?" "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ?" "ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ?" "ਕੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ?" "ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। woods." "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ?" "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ?" "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ।" "ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?" "ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ।" ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ?" "ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।" "ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।" "ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ,


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos